قیمت هاش سایز ۳۶

خصوصیات محصول
سایز ۳۶
استاندارد سبک (HEA)
محل بارگیری انبار تهران
وزن ۱۳۴۴