قیمت هاش سایز ۵۰

خصوصیات محصول
سایز ۵۰
استاندارد سبک (HEA)
محل بارگیری انبار تهران
وزن ۱۸۶۰