قیمت پروفیل ساختمانی سایز لوله داربستی

خصوصیات محصول
سایز لوله داربستی
ضحامت ۳
محل بارگیری کارخانه
طول ۶ متری