قیمت پروفیل مبلی سایز ۱۰x۴۰

خصوصیات محصول
سایز ۱۰x۴۰
ضحامت ۱
محل بارگیری انبار
طول ۶ متری