قیمت لوله مبلی سایز ۱۰

خصوصیات محصول
سایز ۱۰
ضحامت ۰.۵
محل بارگیری انبار
حالت ۶ متری