قیمت لوله مبلی سایز ۱۳

خصوصیات محصول
سایز ۱۳
ضحامت ۰.۵
محل بارگیری انبار
حالت ۶ متری