قیمت لوله مبلی سایز ۱۶

خصوصیات محصول
سایز ۱۶
ضحامت ۰.۵
محل بارگیری انبار
حالت ۶ متری