قیمت لوله مبلی سایز ۱۰

خصوصیات محصول
سایز ۱۰
ضحامت ۰.۶
محل بارگیری انبار
حالت ۶ متری