قیمت لوله مبلی سایز ۱۳

خصوصیات محصول
سایز ۱۳
ضحامت ۰.۶
محل بارگیری انبار
حالت ۶ متری