قیمت لوله مبلی سایز ۱۰

خصوصیات محصول
سایز ۱۰
ضحامت ۰.۷
محل بارگیری انبار
حالت ۶ متری