قیمت لوله مبلی سایز ۲۰

خصوصیات محصول
سایز ۲۰
ضحامت ۰.۸
محل بارگیری انبار
حالت ۶ متری