قیمت لوله مبلی سایز ۱۰

خصوصیات محصول
سایز ۱۰
ضحامت ۰.۹
محل بارگیری انبار
حالت ۶ متری