قیمت لوله مبلی سایز ۱۸

خصوصیات محصول
سایز ۱۸
ضحامت ۰.۹
محل بارگیری انبار
حالت ۶ متری