قیمت لوله مبلی سایز ۲۰

خصوصیات محصول
سایز ۲۰
ضحامت ۰.۹
محل بارگیری انبار
حالت ۶ متری