قیمت لوله مبلی سایز ۱۳

خصوصیات محصول
سایز ۱۳
ضحامت ۱
محل بارگیری انبار
حالت ۶ متری