قیمت لوله مبلی سایز ۱۳

خصوصیات محصول
سایز ۱۳
ضحامت ۱.۵
محل بارگیری انبار
حالت ۶ متری