قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ضخامت ۱.۲۵

خصوصیات محصول
ضحامت ۱.۲۵
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۲۵۰