قیمت ورق گالوانیزه سمنان ضخامت ۰.۸

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۸
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۰۰۰