قیمت ورق روغنی فولادغرب ضخامت ۰.۴

خصوصیات محصول
ضحامت ۰.۴
استاندارد st۱۲
محل بارگیری کارخانه
حالت رول
عرض ۱۲۵۰