قیمت توری پرسی ضخامت ۴.۵mm وزن ۱۳.۵kg چشمه ۳x۳ چشمه:3x3

خصوصیات محصول
ضحامت ۴.۵mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
وزن ۱۳.۵kg
چشمه ۳x۳