قیمت توری پرسی ضخامت ۳.۰mm وزن ۴.۰kg چشمه ۴x۴ چشمه:4x4

خصوصیات محصول
ضحامت ۳.۰mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
وزن ۴.۰kg
چشمه ۴x۴