قیمت توری پرسی ضخامت ۳.۳mm وزن ۶.۲kg چشمه ۴x۴ چشمه:4x4

خصوصیات محصول
ضحامت ۳.۳mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
وزن ۶.۲kg
چشمه ۴x۴