قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۰mm وزن ۰.۹۴۵kg چشمه ۵.۵cm چشمه:5.5cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۰mm
محل بارگیری تولیدی
واحد مترمربع
وزن ۰.۹۴۵kg
چشمه ۵.۵cm