قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۰mm وزن ۰.۹۴۵kg چشمه ۵.۵cm چشمه:5.5cm