قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۲mm وزن ۱.۱۴۴kg چشمه ۵.۵cm چشمه:5.5cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۲mm
محل بارگیری تولیدی
واحد مترمربع
وزن ۱.۱۴۴kg
چشمه ۵.۵cm