قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۲mm وزن ۱.۱۴۴kg چشمه ۵.۵cm چشمه:5.5cm