قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۴mm وزن ۱.۳۶۰kg چشمه ۵.۵cm چشمه:5.5cm