قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۸mm وزن ۱.۸۵۰kg چشمه ۵.۵cm چشمه:5.5cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۸mm
محل بارگیری تولیدی
واحد مترمربع
وزن ۱.۸۵۰kg
چشمه ۵.۵cm