قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۸mm وزن ۱.۸۵۰kg چشمه ۵.۵cm چشمه:5.5cm