قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۳.۰mm وزن ۲.۱۲۰kg چشمه ۵.۵cm چشمه:5.5cm