قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۳.۰mm وزن ۲.۱۲۰kg چشمه ۵.۵cm چشمه:5.5cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۳.۰mm
محل بارگیری تولیدی
واحد مترمربع
وزن ۲.۱۲۰kg
چشمه ۵.۵cm