قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۰mm وزن ۰.۹۱۲kg چشمه ۵.۷cm چشمه:5.7cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۰mm
محل بارگیری تولیدی
واحد مترمربع
وزن ۰.۹۱۲kg
چشمه ۵.۷cm