قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۲mm وزن ۱.۱۰۰kg چشمه ۵.۷cm چشمه:5.7cm