قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۴mm وزن ۱.۳۰۰kg چشمه ۵.۷cm چشمه:5.7cm