تماس و مشاوره رایگان

قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۸mm وزن ۱.۸۰۰kg چشمه ۵.۷cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۸mm
محل بارگیری تولیدی
واحد مترمربع
وزن ۱.۸۰۰kg
چشمه ۵.۷cm