قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۰mm وزن ۰.۸۰۰kg چشمه ۶.۵cm چشمه:6.5cm