قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۴mm وزن ۱.۱۵۰kg چشمه ۶.۵cm چشمه:6.5cm