قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۸mm وزن ۱.۵۷۰kg چشمه ۶.۵cm چشمه:6.5cm