قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۸mm وزن ۱.۵۷۰kg چشمه ۶.۵cm چشمه:6.5cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۸mm
محل بارگیری تولیدی
واحد مترمربع
وزن ۱.۵۷۰kg
چشمه ۶.۵cm