قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۳.۰mm وزن ۱.۸۰۰kg چشمه ۶.۵cm چشمه:6.5cm