قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۲mm وزن ۰.۹۴۰kg چشمه ۶.۷cm چشمه:6.7cm