قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۳.۰mm وزن ۱.۷۵۰kg چشمه ۶.۷cm چشمه:6.7cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۳.۰mm
محل بارگیری تولیدی
واحد مترمربع
وزن ۱.۷۵۰kg
چشمه ۶.۷cm