قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۳.۰mm وزن ۱.۷۵۰kg چشمه ۶.۷cm چشمه:6.7cm