قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۲mm وزن ۰.۸۳۵kg چشمه ۷.۵cm چشمه:7.5cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۲mm
محل بارگیری تولیدی
واحد مترمربع
وزن ۰.۸۳۵kg
چشمه ۷.۵cm