قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۴mm وزن ۰.۹۹۸kg چشمه ۷.۵cm چشمه:7.5cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۴mm
محل بارگیری تولیدی
واحد مترمربع
وزن ۰.۹۹۸kg
چشمه ۷.۵cm