قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۸mm وزن ۱.۳۵۰kg چشمه ۷.۵cm چشمه:7.5cm