قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۸mm وزن ۱.۳۵۰kg چشمه ۷.۵cm چشمه:7.5cm

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۸mm
محل بارگیری تولیدی
واحد مترمربع
وزن ۱.۳۵۰kg
چشمه ۷.۵cm