قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۴mm وزن ۰.۹۸۰kg چشمه ۷.۷cm چشمه:7.7cm