قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۲.۸mm وزن ۱.۳۲۰kg چشمه ۷.۷cm چشمه:7.7cm