قیمت توری حصاری(فنس) ضخامت ۳.۰mm وزن ۱.۵۵۰kg چشمه ۷.۷cm چشمه:7.7cm