قیمت رابیتس گالوانیزه ستون ۱۳ وزن ۷۶۰gr چشمه ۳ چشمه:3

خصوصیات محصول
محل بارگیری تولیدی
واحد برگ
عرض ۲۲۰cm
طول ۵۵cm
وزن ۷۶۰gr
چشمه ۳
ستون ۱۳