نمایشگاه ایران متافو
مدیران آهن غرفه B6
سالن B41

قیمت رابیتس گالوانیزه ستون ۱۳ وزن ۱۳۵۰gr چشمه ۳ چشمه:3

خصوصیات محصول
محل بارگیری تولیدی
واحد برگ
عرض ۲۲۰cm
طول ۵۵cm
وزن ۱۳۵۰gr
چشمه ۳
ستون ۱۳