نمایشگاه صنعت ساختمان
مدیران آهن غرفه - ۱۲۲/۲

قیمت میلگرد زیگزاگ ضخامت ۵mm شاخه (۵۵ سانتی)

خصوصیات محصول
ضحامت ۵mm
محل بارگیری انبار
واحد کیلوگرم
حالت شاخه (۵۵ سانتی)

Notice: Undefined offset: 0 in /home/ahancapc/public_html/mvc/view/page/product.php on line 361

Notice: Undefined offset: 0 in /home/ahancapc/public_html/mvc/view/page/product.php on line 362

Notice: Undefined offset: 0 in /home/ahancapc/public_html/mvc/view/page/product.php on line 361

Notice: Undefined offset: 0 in /home/ahancapc/public_html/mvc/view/page/product.php on line 362

Notice: Undefined offset: 0 in /home/ahancapc/public_html/mvc/view/page/product.php on line 361

Notice: Undefined offset: 0 in /home/ahancapc/public_html/mvc/view/page/product.php on line 362

Notice: Undefined offset: 0 in /home/ahancapc/public_html/mvc/view/page/product.php on line 361

Notice: Undefined offset: 0 in /home/ahancapc/public_html/mvc/view/page/product.php on line 362