قیمت مفتول سیاه ضخامت ۲.۵mm کلاف(تسمه)

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۵mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت کلاف(تسمه)
وزن ۲۰ تا ۲۵