نمایشگاه صنعت ساختمان
مدیران آهن غرفه - ۱۲۲/۲

قیمت مفتول سیاه ضخامت ۲.۵mm کلاف(تسمه)

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۵mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت کلاف(تسمه)
وزن ۲۰ تا ۲۵

Notice: Undefined offset: 0 in /home/ahancapc/public_html/mvc/view/page/product.php on line 361

Notice: Undefined offset: 0 in /home/ahancapc/public_html/mvc/view/page/product.php on line 362

Notice: Undefined offset: 0 in /home/ahancapc/public_html/mvc/view/page/product.php on line 361

Notice: Undefined offset: 0 in /home/ahancapc/public_html/mvc/view/page/product.php on line 362