قیمت مفتول گالوانیزه ضخامت ۴.۰mm گالوانیزه گرم

خصوصیات محصول
ضحامت ۴.۰mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت گالوانیزه گرم