سیزدهمین نمایشگاه آهن‌آلات
مدیران آهن غرفه A11

قیمت مفتول گالوانیزه ضخامت ۳.۰mm گالوانیزه گرم

خصوصیات محصول
ضحامت ۳.۰mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت گالوانیزه گرم