قیمت مفتول گالوانیزه ضخامت ۲.۸mm گالوانیزه گرم

خصوصیات محصول
ضحامت ۲.۸mm
محل بارگیری تولیدی
واحد کیلوگرم
حالت گالوانیزه گرم