قیمت مفتول گالوانیزه ضخامت ۲.۸mm گالوانیزه گرم

فرزانه کنعانی
کارشناس فروش
ریحانه کرمانی
کارشناس فروش